สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่สหราชอาณาจักร (UK)

เรียนต่อระดับปริญญาตรีที่สหราชอาณาจักร (UK)

การเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของอังกฤษ จะรับผ่านระบบที่เรียกว่า UCAS (Universities and Colleges Admissions Service)  ซึ่งเป็นองค์กรในสหราชอาณาจักรที่จัดการระบบการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของนักเรียน UCAS ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างนักเรียนและสถาบันการศึกษาในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบนี้ช่วยให้กระบวนการสมัครเป็นระบบเดียวกันและมีมาตรฐาน ทำให้ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาในหลายๆ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยได้พร้อมกันผ่านทางเว็บไซต์ของ UCAS เป็นการสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีแบบเข้าตรง (Direct Entry) ของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนานาชาติด้วยเช่นกัน โดยนักเรียนสามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้อย่างมากที่สุด 5 อันดับ  ราคาการสมัครผ่าน UCAS สำหรับปีการศึกษา 2025 สำหรับมหาวิทยาลัย 5 ลำดับ: £28.50

แหล่งข้อมูล: https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/when-apply/dates-and-deadlines-uni-applications

ปกติจะรับนักเรียนที่เรียนในระบบ A-Level หรือมีผลสอบที่เป็นสากลอย่าง IB (International Baccalaureate) และ SAT(Scholastic Assessment Tests) สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้เรียนในระบบดังกล่าว ถ้านักเรียนอยากเข้าเรียนคณะทางการแพทย์ หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Oxford, Cambridge หรือ Imperial ซึ่งจะต้องเรียน A- Level มาก่อน (ใช้เวลาเรียน 2 ปี) ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ สามารถลงเรียนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมหรือที่เรียกว่า Foundation Course ได้ ซึ่งเมื่อเรียนจบและมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้ ก็จะสามารถเข้าไปศึกษาในระดับ ป.ตรี ในสหราชอาณาจักรได้ตามปกติ

สำหรับนักเรียนหลักสูตรไทย มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่มีอายุ ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเลือกเรียนหลักสูตร International Foundation Programme (IFP) จะใช้เวลาเรียน 9 – 12 เดือน ซึ่งในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยจะมีคอร์ส Foundation อยู่แล้ว และนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จึงเลือกเรียน Foundation ของมหาวิทยาลัยนั้นที่ตนเองสนใจ ส่วนเด็กๆที่จบ High School จากต่างประเทศในระดับ GCSE, IGCSE ก็ต้องใช้วิธีการเดียวกันนั่นเอง จากนั้นเมื่อจบคอร์ส Foundation ก็สามารถเรียนต่อในประดับปริญญาตรี ปีที่ 1-3 (เรียนทั้งหมด 3ปี)

ส่วนน้องๆ ที่จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป สามารถเข้าเรียน International Year One (IYO) เป็นระยะเวลา 9 เดือน เมื่อจบคอร์สสามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 (เรียนทั้งหมด 2ปี)

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยใน UK ส่วนใหญ่จะรับคะแนน IELTS ที่ 6.0 ขึ้นไป โดยคะแนนในแต่ละทักษะ ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 บางสาขาวิชาอาจสูงถึง 7.5 และแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.0  ดังนั้น น้องๆ ต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้ดี เพื่อที่จะสามารถเรียนในคณะและมหาวิทยาลัย ที่ตนเองต้องการเข้าเรียน ต่อไป

Timeline สำหรับการเรียนต่อในแต่ละระดับ

(เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อ)

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

เทอมการศึกษาที่เปิดเรียน (INTAKES) คือ เดือนกันยายน มกราคม และ พฤษภาคม