The Education System in UK : ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร

ระบบการศึกษาใน

สหราชอาณาจักร (UK)

ระบบการศึกษาในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็ตาม

ผู้ปกครองหลายๆ ท่าน หรือแม้แต่ตัวน้องๆ เองกำลังวางแผนศึกษาต่อต่างประเทศ และหากประเทศอังกฤษเป็นประเทศในใจของคุณ มาลองศึกษาหรือมองภาพระบบการศึกษาของสหราชารอาณาจักรไปพร้อมๆ กับ BREX กันค่ะ

ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

  1. การศึกษาระดับปฐมวัย (Early Year)
  2. การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education)
  3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)
  4. การศึกษาระดับสูงอื่นๆ (Further Education – FE) และ
  5. การศึกษาระดับปริญญา (Higher Education – HE)

การศึกษาสำหรับเด็กทุกคนที่มีอายุระหว่าง 5 –  16 ปี (ในไอร์แลนด์เหนือ เริ่มที่อายุ 4 ปี) เป็นการศึกษาภาคบังคับ ส่วนการศึกษาต่อระดับสูงอื่นๆ (FE) และการศึกษาระดับปริญญา (HE) ไม่ใช่ภาคบังคับ

เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เราจะเริ่มอธิบายไปตามลำดับ ดังนี้

การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education)

เริ่มตั้งแต่อายุ 4 ปี ถึง 11 ปี เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กๆทุกคน เป้าหมายของการศึกษาขั้นประถมคือการบรรลุความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และการคำนวณพื้นฐาน รวมถึงการวางรากฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)

จะเริ่มตั้งแต่อายุ 11 ปี จนถึง 16 ปี หลักสูตรการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วยวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และศิลปะ เด็กๆ ยังสามารถเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติม เช่น ภาษาต่างประเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อเรียนจบ Year 11 (อายุ 16ปี) นักเรียนทุกคนจะต้องสอบ GCSE examinations (General Certificates of Secondary Education) ซึ่งเป็นการสอบวัดความรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจบการศึกษาในระดับ Secondary Education หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 ของไทย

การศึกษา GCSE (General Certificates of Secondary Education) นักเรียนต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ อายุ 14 ปี ถึง อายุ 16 ปี โดยเลือกเรียนวิชาที่สนใจได้ 4-5 วิชา โดยต้องเรียนวิชาบังคับ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ (ครอบคลุมถึงวิชาเคมี ชีวะ ฟิสิกส์ รวมกัน) นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกสอบ 5-10 วิชา โดยผลการสอบ GCSE นักเรียนต้องได้  Grade C หรือสูงกว่าจึงจะถือได้ว่า สอบผ่าน GCSE

การศึกษาระดับสูงอื่นๆ (Further Education)

เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Secondary Education) นักเรียนสามารถเลือกที่จะไปเรียนสายอาชีพ หรือเรียนต่อ Year 12 – 13 ได้ หรือในระดับ A-Levels (Advanced Level) ได้แก่ AS Level ย่อมาจาก Advanced Subsidiary Level (Year 12) และ A -Level (Year 13) ซึ่งเป็นสายวิชาการสำหรับเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย A Level เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนอายุตั้งแต่ 17 ปี ขึ้นไป นักเรียนจะลงเรียนเพียง 3-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้งและเฉพาะทางเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

การศึกษาระดับปริญญา Higher Education

ผู้เรียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

  • Undergraduate Level หรือการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

หลักสูตรปริญญาตรีทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี หรือ 4 – 6 ปีในบางสาขา ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีนี้ จะต้องเรียนจบในระดับ A-level หรือสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เชื่อมต่อกับหลักสูตรปริญญาตรีที่เรียกว่า University Pathway หรือ Foundation หรือเทียบเท่า: SVQ (Scottish Vocational Qualifications), NVQ (National Vocational Qualifications) Higher National Diploma HND (or equivalent), NHC (or equivalent)  นอกจากนี้ยังมี ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาตรี Graduate Diplomas และ Graduate Certificates ด้วย

  • Postgraduate Level หรือหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

การเรียนในระดับปริญญาโท จะแบ่งหลักสูตรที่เป็น Postgraduate Taught (PGT) และ Postgraduate Research (PGR) หลักสูตรแบบ Taught course จะใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี เน้นการเรียนเนื้อหา ทฤษฎีเป็นหลัก

ส่วน Research course เรียนเน้นการทำวิจัยเป็นหลัก เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีแผนต่อปริญญาเอก และมีความสนใจในการทำวิจัย ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่า 1 ปี

โดยเกณฑ์ในการรับเข้าเรียนทั่วไปจำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ครบอาจจะต้องมีการเรียนหลักสูตรที่เรียกว่า Pre-Master ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน (1-2 เทอม)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree/PhD)  เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาประมาณ 4 ปี หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และการทำวิจัย การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกจำเป็นจะต้องจบในระดับปริญญาโทแบบทำวิจัย หรือ Postgraduate Research (PGR)  และนำเสนอหัวข้อ แผนร่างงานวิจัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ได้ก่อนการสมัครเรียน

แหล่งข้อมูล : https://www.imgconnect.co.uk/news/2022/05/education-in-the-uk-a-comprehensive-guide-for-overseas-doctors/327